سوله سالن ورزشی :

سوله ، پانل ورزشی سازه ای شیب دار و ساخته شده از قطعات فلزی نیمـه سنگین و سنگین است. پانل ورزشی سوله با توجه بـه ساختار بندی مقاوم و پوشش دهی وسیع و صرفه و توجیـه اقتصادی ، به منظور احداث سوله کارخانـه ، سوله کارگاه ، سوله آشیـانـه هواپیما ، سوله سالن ورزشی ، سوله پرورش دام و طیور ، سوله صنایع پایین دستی کشاورزی ، سوله صنایع تبدیلی ،سوله انبار ،سوله صنایع و بطور کلی درون مجموعه های اقتصادی بصور مستقیم و یـا غیر مستقیم استفاده مـی شود.سوله ها دارای انواع گوناگون مانند : پانل ورزشی سوله تک دهانـه بـه صورت ۸ ،سوله دو یـا چند دهنـه با ستون مشترک بـه صورت ۸۸ یـا ۸۸۸ یـا ۸۸۸۸ ،سوله قوسی ،سوله چند ضلعی مـی باشند ولی درون حال حاضر طراحی و ساخت سوله با توجه بـه نیـاز صنایع و فرایندهای کاری با تحقیقات و مطالعات تخصصی ،متناسب با آن فعالیت انجام پذیرفته که تا بیشترین بهره وری را درون سرمایـه گذاری و تولید و … داشته باشد.کاربرد سوله درون عرصه های اقتصادی امروز که تا آنجا پیشرفته هست که مـی توان آن را سرپناه تولید و صنعت نامـید ،زیرا اولین نیـاز یک فرایند اقصادی و تولیدی داشتن محلی به منظور جمع آوری و قرارآن امکانات درون یک مجموعه است.

پانل ورزشی سوله سالن ورزشی , سوله , سازه سوله , سازنده سوله , اسکلت ... پانل ورزشی mimplus.ir ساندویچ پانل – سوله ورزشی – سالن ورزشی – سوله – سازه سوله – سازنده سوله – اسکلت سوله – شرکت سازنده سوله – ساخت سوله – طراحی سوله – اجرای سوله

پانل ورزشی سوله سالن ورزشی , سوله , سازه سوله , سازنده سوله , اسکلت ...
[سوله سالن ورزشی , سوله , سازه سوله , سازنده سوله , اسکلت ... پانل ورزشی]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Fri, 08 Jun 2018 18:24:00 +0000